Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen afholdes på Visborg husflid i fælleslokalet den 17. marts 2023 kl. 19.00 til 21.00 Kjellerupsgade 66, Visborg Af hensyn til kaffe, skal der tilmeldes til Lone M Nielsen på tlf. 61713512 eller mail: skoleleder.visborg@gmail.com senest den 15. marts 2023

 

HUSK betaling af medlemskontingent for at have stemmeret på generalforsamlingen.

 

1.      Valg af dirigent og referent.

2.      Aflæggelse og godkendelse af beretning fra bestyrelse og skoleleder.

3.      Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

4.      Drøftelse af program og indhold af medlems aktiviteter og klubvirksomhed for de kommende år.

5.      Indkommende forslag.

Disse skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Kan enten sendes på mail visborg@fora.dk, pr. brev til Visborg Husflidsforening att. Formand Jens Lund, Kjellerupsgade 66, 9560 Hadsund eller afleveres til formanden personligt Kjellerupsgade 31, 9560 Hadsund

6.      Valg til bestyrelsen

a.      3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

På valg er: Else Rasmussen villig til genvalg (2 år), Michael Mayo villig til genvalg (2 år) og Birthe Poulsen villig til genvalg (2 år).

Træder ud af bestyrelsen: Ingen

b.      2 suppleanter for 1 år.

Revisorer.

7.      Valg af revisorer og revisorsuppleant.

a.      På valg som revisor er: Ulla Otte

b.      På valg som suppleant er: Helle Larsen

8.      Eventuelt.

 Visborg Husflidsforening
Kjellerupsgade 66
Visborg
9560 Hadsund

Skoleleder: Formand Jens Lund

Telefon: 20253252

Mail: skoleleder.visborg@gmail.com

CVR: 15493232

Telefontid: Mellem 16 - 18. Indtal besked, hvis du ønsker at blive ringet op.

MobilePay 19 74 88 - Visborg Husflidsforening Bank overførsel til 9200 - 4562355648 Husk at skrive hvilket hold eller hvad der overføres penge for. Vedr. tilmelding til kurser kontakt Else Rasmussen på tlf. 24 24 40 59

Medlem af Fora