Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen er vel overstået med et pænt fremmøde, referat vedhæftes denne side

 

 

Generalforsamling 2021 i Visborg Husflidsforening afholdes torsdag den 1. juli 2021, klokken 19.00, på Kjellerupsgade 66, Visborg.

 

Af hensyn til kaffe og Covid-19, skal der tilmeldes til Jens Lund på tlf. 20 25 32 52 eller mail: jccl@dbmail.dk senest den 28. juni.

 

HUSK betaling af medlemskontingent for at have stemmeret på generalforsamlingen.

 

1.      Valg af dirigent og referent.

2.      Aflæggelse og godkendelse af beretning fra bestyrelse og skoleleder.

3.      Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

4.      Drøftelse af program og indhold af medlems aktiviteter og klubvirksomhed for de kommende år.

5.      Indkommende forslag.

Disse skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Kan enten sendes på mail visborg@fora.dk, pr. brev til Visborg Husflidsforening att. Formand Jens Lund, Kjellerupsgade 66, 9560 Hadsund eller afleveres til formanden personligt.

6.      Valg til bestyrelsen

a.      3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

På valg er: Birthe Jensen, Helle Larsen og Søren Melgaard.

b.      2 suppleanter for 1 år.

På valg er: Charlotte Boeriis og Michael Mayo.

7.      Valg af revisorer og revisorsuppleant.

a.      På valg som revisor er: Ulla Otte.

b.      På valg som suppleant er: Diana Jensen

8.      Eventuelt.

 Visborg Husflidsforening
Kjellerupsgade 66
Visborg
9560 Hadsund

Skoleleder: Formand Jens Lund

Telefon: 20253252

Mail: skoleleder.visborg@gmail.com

CVR: 15493232

Telefontid: Mellem 16 - 18. Indtal besked, hvis du ønsker at blive ringet op.

MobilePay 19 74 88 - Visborg Husflidsforening Bank overførsel til 9200 - 4562355648 Husk at skrive hvilket hold eller hvad der overføres penge for. Vedr. tilmelding til kurser kontakt Else Rasmussen på tlf. 24 24 40 59

Medlem af Fora