Vedtægter

§1: Navn og hjemsted 
Foreningens navn er: Visborg Husflidsforening med hjemsted i Mariagerfjord Kommune.  

§2: Landsorganisation  
Foreningen er medlem af Fora Læring og kreativt fællesskab.  

§3: Formål  
Foreningens formål er, gennem folkeoplysende virksomhed, at arbejde for husflidens kvalitet, udvikling og fremgang på egnen og at drive Husflidsgården i Visborg samt at virke for en udbygning af samarbejdet mellem socialt interesserede enkeltpersoner samt foreninger og institutioner og med undervisning at æge den enkeltes almene og faglige færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt og engageret i samfundslivet.  

§4: Virksomhed  
Formålet søges opnået ved information- og udstillingsvirksomhed samt gennem tilbud om medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed i forskellige fag for alle aldersgrupper.  

§5: Medlemmer  
Alle kan blive medlem såfremt man kan tilslutte sig formålet.  
Man kan blive medlem og betale direkte til foreningen.  
Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.  
Kontingent godkendes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.  

§6: Bestyrelsen  
Bestyrelsen består af syv medlemmer, der konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter i øvrig selv sin forretningsorden. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med udsendelse af dagsorden og leder i øvrigt foreningens anliggende i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. Formanden, skolelederen eller to bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid kræve afholdt bestyrelsesmøde. Der skrives referat til møderne.  
Det er bestyrelsens opgave at;  
1. Udarbejde program for medlemsaktivitet og kursusvirksomhed.  
2. Ansætte og afskedige skoleleder.  
3. Udarbejde budget og regnskab.  
4. Føre fortegnelse over foreningens ejendele og holde dem forsikrede mod tyveri og brand.  
Foreningen forpligtes ved udskift af formand og kasserer, eller formand og to bestyrelsesmedlemmer.  

§7: Ordinær generalforsamling 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i februar-marts måned. Indvarsling sker skriftligt til medlemmer eller ved annoncering mindst to uger før generalforsamlingen finder sted. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest én uge før dens afholdelse. Bestyrelsen udarbejder en dagsorden, der som minimum skal indeholde følgende punkter:  
1. Valg af dirigent og referent.  
2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning.  
3. Aflæggelse og godkendelse af reviderede regnskaber ved kassereren.  
4. Drøftelse af program for medlemsaktiviteter og klubvirksomhed i de kommende år.  
5. Indkomne forslag fra medlemmerne.  
6. Valg af bestyrelse og to suppleanter.  
7. Valg af revisor og én suppleant.  
8. Eventuelt.  
Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er to år. På den årlige generalforsamling er skiftevis fire og tre medlemmer på valg. Hvis et bestyrelsesmedlem går af i løbet at året, indtræder førstesuppleanten indtil næste generalforsamling. Suppleanter vælges for ét år. Revisorer vælges for to år, således at en vælges hvert år. Revisorsuppleanten vælges for ét år. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigedes antal. Alle medlemmer har stemmeret og alle medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen. Almindeligt flertal er gældende ved alle afstemninger.  

§8: Ekstraordinær generalforsamling  
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis der er flertal herfor i bestyrelsen eller en tredjedel af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst to ugers varsel med opgivelse af dagsorden. Reglerne for ordinær generalforsamling er gældende her.  

§9: Skoleleder 
Bestyrelsen ansætter og afskediger skoleleder og fastsætter dennes løn og arbejdsvilkår. Skolelederen har den regnskabsmæssige og pædagogiske ledelse af kursusvirksomheden for børn og voksne i henhold til folkeoplysningsloven. Skolelederen udarbejder undervisningstilbud i henhold til programmet og træffer fornødne aftaler med lærerne.  

§10: Regnskab 
Foreningen vælger selv om man vil føre et samlet regnskab for foreningen og kursusvirksomheden. Dog skal det klart af regnskabet fremgå af eventuelle midler fra folkeoplysningsloven er anvendt til formålet. Kassereren fører regnskabet og er ansvarlig for dets midler, og skolelederen fører regnskab for klubvirksomheden og er ansvarlig for dens midler. Regnskabet/regnskaberne revideres af foreningens revisorer og forlægges generalforsamlingen.  

§11: Deltagerindflydelse  
Deltagerne i klubvirksomheden orienteres om foreningens virksomhed og om muligheden for at øve indflydelse på ledelsen som medlem af foreningen. Der gives desuden mulighed for, at kursisterne kan vælge et ekstra medlem til bestyrelsen for et år af gangen.  

§12: Lovændringer 
Lovene kan ændres på generalforsamlingen når ændringsforslagene er udsendt sammen med rettidig udsendt dagsorden og er i overensstemmelse med Fora’s vedtægter. De ændrede love sendes til Fora, samt Kultur og Fritid i Mariagerfjord Kommune snarest efter generalforsamlingen.  

§13: Opløsning  
Opløsning af foreningen kan kun ske på en normal indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af to tredjedele af de fremmødte stemmer på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første.  

§14: Anvendelse af foreningens ejendom  
Ved opløsning af foreningen anvendes eventuel formue til almennyttige formål i Visborg efter generalforsamlingens beslutning. Protokollen og regnskabsbøger samt øvrige arkivalier afleveres i Visborg på Lokalhistorisk Arkiv og eventuelle genstande på Hadsund Egnsmuseum.  

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i 1953, og revideret på generalforsamlingerne 27/08-1999, 16/03-2001, 05/03-2004, 09/03-2007, 20/02-2009 og 31/01-2015.  
 
 
 
 
 Visborg Husflidsforening
Kjellerupsgade 66
Visborg
9560 Hadsund

Skoleleder: Formand Jens Lund

Telefon: 20253252

Mail: skoleleder.visborg@gmail.com

CVR: 15493232

Telefontid: Mellem 16 - 18. Indtal besked, hvis du ønsker at blive ringet op.

MobilePay 19 74 88 - Visborg Husflidsforening Bank overførsel til 9200 - 4562355648 Husk at skrive hvilket hold eller hvad der overføres penge for. Vedr. tilmelding til kurser kontakt Else Rasmussen på tlf. 24 24 40 59

Medlem af Fora