Generalforsamling

Lørdag d. 7. marts kl. 10

Dagsorden:

                            

1 Valg af dirigent og referent

 

2 Aflæggelse og godkendelse af beretning fra bestyrelse og skoleleder

 

3 Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

 

4 Drøftelse af program og indhold af medlems aktiviteter og klubvirksomhed for de kommende år

 

5 Indkomne forslag

Skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen kan enten sendes pr. e-mail til visborg@fora.dk, pr. brev til Visborg Husflidsforening att. formand Jens Lund, Kjellerupsgade 66, Visborg, 9560 Hadsund eller afleveres til formanden personligt

 

6 Valg til bestyrelsen

a) 4 bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Jens Lund, Faketa Leto, Hanne Jensen og Margrethe Jensen

b) 2 suppleanter

På valg er: Michael Mayo og Charlotte Boeriis

 

7 Valg af revisorer og en revisorsuppleant

a) På valg som revisor er: Søren Mousten

b) på valg som revisorsuppleant er: Diana Jensen

 

8 Eventuelt

 

Under punkt 2 vil bestyrelsen redegøre for status på sagen vedrørende den tidligere skoleleder.

KONTAKT


Visborg Husflidsforening
Kjellerupsgade 66
Visborg
9560 Hadsund

Skoleleder: Michelle Nørgaard Lund Mayo

Telefon: 28 30 26 07

Mail: visborg@fora.dk

CVR: 15493232

https://www.instagram.com/?hl=da

Medlem af Fora
;